Projekty

Józefów, dnia 2 sierpnia 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

„P and V” spółka z o.o.

 1. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127B

05-420 Warszawa

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 3 z dnia 18.07.2019

dotyczące wykonania części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Oferta
iTravel lreneusz Jakuć
1 Zwycięstwa 104lok.7 Oferta częściowa
75-011 Koszalin
POLEXPO EXHIBITIONS

Piotr Karaim

2 ul. Słoneczna 26 Oferta całościowa
05-816 Michałowice

 

Mając na uwadze warunki udziału w postępowaniu ( punkt 6 Zapytania ofertowego nr 3 z dnia 18 lipca 2019 ) jedynie oferta złożona przez Oferenta POLEXPO EXHIBITIONS Piotr Karaim spełniła warunki wymienione we wspomnianym dokumencie.

 

Ocena ofert

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Liczba otrzymanych punktów
POLEXPO EXHIBITIONS

Piotr Karaim

1 ul. Słoneczna 26 100
05-816 Michałowice

 

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu została wyłoniona najkorzystniejsze oferta:

 

POLEXPO EXHIBITIONS Piotr Karaim,
ul. Słoneczna 26, 05-816 Michałowice

 

 

Józefów, dnia 22 lipca 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

„P and V” spółka z o.o.

 1. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127B

05-420 Warszawa

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 2/07/2019 z dnia 12.07.2019

dotyczące wykonania części zadania polegającego na wykonaniu składu, przygotowaniu do druku oraz druku katalogów” w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa netto Termin wykonania wg oferty Termin wykonania wg oferty wyrażony w dniach roboczych Cpkt Dpkt TOTAL pkt
Drukarnia AKAPIT Sp.zo.o.
1 ul. Węglowa 3 30 100,00 14 dni 10 44 12 56
20-481 Lublin
Comernet Sp.zo.o. 10 dni roboczych
2 ul. Ceramiczna 24 23 900,00 10 56 12 68
20-150 Lublin 6 dni roboczych
S-print  s.c.                                                   Maciej Drąg, Krzysztof Łasak
3 ul. Kijowska 55/62 29 750,00 21 dni roboczych 21 45 6 50
40-754 Katowice
Studio Grafiki i Druku AKART
4 ul. Wolności 123 30 060,00 6 dni roboczych 6 44 20 64
48-231 Lubrza
Dynamodruk Jakub Krakowiak
5 ul. Milionowa 21 24 210,00 10 dni roboczych 10 55 12 67
93-105 Łódź
Pozytywka Studio Pozytywnej Kreacji Artur Wojtczuk
6 Aleja Prymasa Tysiąclecia 48 a 40 918,00 30 dni 22 32 5 38
01-242 Warszawa
Oficyna Drukarska  Jacek Chmielewski
7 ul. Sokołowska 12a 24 000,00 24 dni robocze 24 55 5 60
01-142 Warszawa
OMIKRON Sp.zo.o.
8 Strzyżew Parcele 17 35 425,00 20 dni roboczych 20 37 6 43
05-085 Kampinos
  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp.zo.o.            
9 ul. Fort Wola 22 16 600,00 8 dni 6 80 20 100
  01-258 Warszawa            
Zakład Poligraficzny Stanisław Sitek T.iP.Sitek Sp.j.
10 ul. Kościuszki 28 30 990,00 10 dni roboczych 10 43 12 55
64-700 Czarnków
ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
11 al. Piastów 42 29 700,00 10 dni 8 45 15 60
71-062 Szczecin

 

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu została wyłoniona najkorzystniejsza oferta:

 

Dla zadania „Wykonanie składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów” najkorzystniejsza jest oferta złożona przez  Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp.zo.o., ul.Fort Wola 22, 01-258 Warszawa

 

Józefów, 18.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/07/2019

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand zapraszamy do składania ofert na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów.

1       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

2       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej:

WHO’S NEXT–Francja, Paryż w dniach 6-9 września 2019

3       Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79950000-8 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

4       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów z 19 lipca 2017 r.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca / wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu.

Informacje wstępne

 • Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu o dokonanych zmianach i będą one wiążące dla stron.
 • Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ProgramuOperacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.
 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez Oferentów.

5       Wymagania zamawiającego

5.1         Wynajęcie powierzchni wystawienniczej, wraz z wpisem do katalogu i opłatą rejestracyjną

 • Wynajem w imieniu Zamawiającego powierzchni wystawienniczej/stoiska na targach WHO’S NEXT (Paryż, Francjawrzesień 2019).
 • Stoisko o powierzchni 8m2 w hali o tematyce moda damska typu premium
 • Zamówienie i uiszczenie w imieniu Zamawiającego opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za wpis do katalogu na rzecz organizatora targów i wszystkich innych opłat wymaganych przez Organizatora targów.

5.2      Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 8m2

 • Opracowanie planu zabudowy stoiska w oparciu o wytyczne zamawiającego. Uwzględnienie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i wprowadzenie poprawek w nieograniczonej ilości do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji plany zabudowy
 • Opracowanie indywidualnego projektu stoiska na podstawie zaakceptowanego planu zabudowy oraz przedstawienie go w formie graficznej wizualizacji do akceptacji zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia nieograniczonej ilości zmian i poprawek do stoiska, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić i wprowadzić do projektu, aż do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji projektu.
 • Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 8m2 zgodnie z zaakceptowanym projektem. Zabudowa z płyt MDF. W ramach zabudowy Wykonawca zapewni w szczególności: wieszaki (z kostką z płyty lub/i wzdłuż ścianki stoiska wieszaki bez kostki) zapewniające ekspozycję ok.40 sztuk sylwetek. Wykładzinę, ladę zamykaną z półką z logo, 1 stolik z 4 krzesłami, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery, manekin 2szt
 • Montaż oraz demontaż zabudowy stoiska
 • Zapewnienie przyłącza elektrycznego (wykupienie u organizatora targów przyłącza elektrycznego o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu na stoisku oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z przyłączeniem i zużyciem energii elektrycznej) oraz rozprowadzenie okablowania po całym stoisku. Montaż gniazdek elektrycznych w miejscach wskazanych w projekcie stoiska.
 • Produkcja, montaż i oświetlenie logotypów oraz napisów 3D w ilości i wielkości zapewniającej odpowiednie oznakowanie stoiska widoczne z dużej odległości. Produkcja, montaż i oświetlenie dodatkowych grafik wewnątrz stoiska, np. plakaty na piankach PCV, wg indywidualnego projektu zamawiającego
 • Wykonanie i montaż panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki dopasowanego do zabudowy stoiska – zgodnie z wytycznymi i kolorystyką udostępnioną na stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html

5.3           Usługa związana z podróżą służbową osób

Zakup biletów lotniczych z ubezpieczeniem dla 2 osób na trasie Warszawa-Paryż-Warszawa oraz transferem na trasie lotnisko– hotel– hala targowa – hotel – lotnisko. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (terminy przylotu i wylotu do ustalenia z zamawiającym)

Informacje dodatkowe:

Bilety:

 • Klasa ekonomiczna – osoby dorosłe;
 • Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy i czasu podróży;
 • Cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę;
 • W dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z odpowiednimi danymi.
 • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety bezpośrednio na adres Zamawiającego
  P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów: osobiście lub odpowiednio wcześniej pocztą lub za pośrednictwem skrzynki mailowej na adres: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Stoisko targowe

 • Wysokość ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Materiał ścian i elementy konstrukcyjne: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Powierzchnia ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów – Podłoga: wykładzina w kolorze szarym
 • Materiały graficzne: Grafika wielkoformatowa na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Zaleca się zastosowanie tego samego panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki” na wszystkich imprezach targowych.
 • Wyposażenie: wg. wymogów określonych dla poszczególnych targów.
 • Przedstawiciel Wykonawcy przekaże osobiście stoisko targowe na dzień przed rozpoczęciem wyszczególnionej imprezy targowej oraz dokona odbioru stoiska po zakończeniu targów.
 • Wykonawca zapewni 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika.
 • Projekt stoiska musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny projektu i przedstawi uwagi w ciągu 2 dni od jego otrzymania.

6       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień (wzór oświadczenia znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

 • Posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż w okresie ostatniego roku /2018-2019/ wykonał należycie: przynajmniej 3 zamówienia obejmujące organizację stoisk na targach w Paryżu – zabudowa w standardzie targów paryskich oraz wynajem powierzchni o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000 złotych brutto (poparta fakturami) przy czym wysokość ścian jednego z nich to od 400cm w górę. Zamawiający dopuszcza taka wysokość ścian jeśli oferta będzie mieściła się w zakładanym budżecie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca przedstawi wykaz wykonanych prac (wzór wykazu znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierającej oświadczanie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz wykazu wykonanych prac potwierdzającego posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia.

7       TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019.

8       WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

9       Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 25 lipca 2019r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert oraz ofert częściowychw formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

10   Kryteria oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Lp.         Kryteria                    Waga

1             Cena                         100%

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

C= C min / C ofer. X 100 % (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych  w kryterium cena.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

W przypadku otrzymania ofert z tą samą ceną za te same części zapytania ofertowego złożonych przez dwóch lub więcej Oferentów, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji.

W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

11   Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Karolina Pariaszewska-Dobosz

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

12   Sposób zapłaty i rozliczenia

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania:

20% wartości zamówienia z terminem płatności w pierwszej połowie sierpnia 2019 r.

20% wartości zamówienia przed datą imprezy targowej, której organizacji zamówienie dotyczy – do końca sierpnia 2019 r.

60% wartości zamówienia z terminem płatności do końca września 2019 r.

13   Sposób przygotowania oferty

 • Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1,
 • Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów”, W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną tytuł zamówienia winien znaleźć się w tytule maila,
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 • Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
  z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny oraz dokumentów na potwierdzenie doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia potwierdzających rodzaj oraz wartość wykonanych usług – np. referencji),
 • W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
  w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania w całości lub w części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 • Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. W przypadku istotnych zmian zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert,

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:

 • Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami,
 • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

14   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku_podstaw_do_wykluczenia

Józefów, 12.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/07/2019

W związku z realizacją projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand  zapraszamy do składania ofert na wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów.

1     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.com.pl

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów.

2     NAZWA ZAMÓWIENIA:

wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów.”

 1. Wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów L’af jesień – zima / 2019- 2020
 2. Wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów Potis & Verso jesień – zima / 2019 – 2020

3     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów z 19 lipca 2017 r.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca / wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu.

Informacje wstępne

 • Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu o dokonanych zmianach i będą one wiążące dla stron.
 • Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand
 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 • Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny

 

4     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów.” wchodzącego w zakres rzeczowy realizowanego projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

WYMAGANIA OGÓLNE:

WYKONANIE SKŁADU, PRZYGOTOWANIA DO DRUKU, DRUKU KATALOGÓW
L’AF JESIEŃ – ZIMA / 2019 – 20 W TYM:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu L’AF

2) zapakowanie i dostarczenie firmowego katalogu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu

 1. a) Wydruk w formacie: 400 mm x 240 mm, po złożeniu 200 mm x 240 mm,
 2. b) Rodzaj papieru: środek – Kreda błysk, 170 gram/m2, druk 4+4 CMYK okładka – Kreda, 300 gram/m2, lakier dysp- mt, druk 4+4 CMYK
 3. c) Uszlachetnienie – hot stamping – tłoczenie złotą folią błyszczącą – szacowany format tłoczenia 75 x 24 mm

2) Informacje wydawnicze:

 1. Objętość: 120 stron z okładką
 2. Nakład: 1500 sztuk
 3. Druk offsetowy

3) Pakowanie i dostarczenie gotowego nakładu katalogu zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego.

WYKONANIE SKŁADU, PRZYGOTOWANIA DO DRUKU, DRUKU KATALOGÓW  POTIS & VERSO JESIEŃ – ZIMA / 2019 – 20 W TYM:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu Potis & Verso

2) zapakowanie i dostarczenie firmowego katalogu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu

 1. a) Wydruk w formacie: 420 mm x 297 mm, po złożeniu 210 mm x 297 mm
 2. b) Rodzaj papieru: środek – Kreda błysk, 170 gram/m2, druk 4+4 CMYK, okładka – Kreda, 300 gram/m2, lakier dysp- mt, UV pkt, druk 4+4 CMYK

2) Informacje wydawnicze:

 1. a) Objętość: 82 stron z okładką
 2. b) Nakład: 1500 sztuk
 3. c) Druk offsetowy

3) Pakowanie i dostarczenie gotowego nakładu katalogu zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego.

 

Wspólny słownik zamówień

Zgodnie nomenklaturą CPV na przedmiot zamówienia składają się:

Główny przedmiot:

798100000-5 Usługi drukowania

Przedmioty dodatkowe:

798000000-2 Usługi drukowania i powiązane

5     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)

Termin realizacji zamówienia (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

Miejsce realizacji umowy: ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

6     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień (wzór oświadczenia znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

7        TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 21.07.2019r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

8        KRYTERIA OCENY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Lp. Kryteria Waga
1 Cena 80%
2 Termin realizacji 20%

Zamawiający kryterium cena netto przypisuje maksymalną wartość punktową – 80 pkt, natomiast kryterium termin wykonania przypisuje maksymalną wartość punktową – 20 pkt. Termin realizacji rozumiany jest jako zadeklarowana liczba dni potrzebnych na wykonanie zamówienia liczona od dnia następnego po dniu podpisania umowy oraz otrzymania projektu od Zamawiającego między zamawiającym i wykonawcą.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów wybrana zostanie oferta najtańsza. Wartość punktowa kryterium cena netto będzie obliczana według poniższego wzoru:

Cpkt = (Cmin/Cr) x 80 pkt gdzie:

Cpkt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium – cena netto

Cmin – cena najtańszej złożonej oferty

Cr – cena badanej oferty.

Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość punktowa kryterium termin realizacji będzie obliczana według poniższego wzoru:

Dpkt = (Dmin/Dr) x 20 pkt gdzie:

Dpkt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium – termin realizacji

Dmin – liczba dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji

Dr – liczba dni z badanej oferty

9        OSOBA DO KONTAKTU

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Pani Karolina Pariaszewska-Dobosz

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

10    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 • Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,
 • Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów” W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną tytuł zamówienia winien znaleźć się w tytule maila,
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 • Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
  z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny,
 • W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania w całości lub w części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 • Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. W przypadku istotnych zmian zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert,

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:

 • Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami,
 • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

11    WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

12    WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:

 • zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
 • zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
 • zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
 • wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu,
 • zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stopy podatku VAT,

13     INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt. 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające udzielane będą na warunkach wynikających z oferty wykonawcy.

14     OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY

– Płatności na podstawie faktur częściowych po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów prac.

15    ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 –Formularz ofertowo – cenowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Józefów, 1.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2019

W związku z realizacją projektu pt.: „Prace badawcze kluczem do opracowania nowej jakości usług w firmie P and Vwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw,zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie sklepu internetowego wraz z panelem do zarządzania klientami”.

1     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.com.pl

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów.

2     NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Wdrożenie sklepu internetowego wraz z panelem do zarządzania klientami w firmie P and V Spółka z o. o.”

3     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów z 19 lipca 2017 r.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca / wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu.

Informacje wstępne

 • Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu o dokonanych zmianach i będą one wiążące dla stron.
 • Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt.: „Prace badawcze kluczem do opracowania nowej jakości usług w firmie P and V” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 • Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny

4     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie  systemu informatycznego obejmującego sklep internetowy wraz z panelem do zarządzania  klientami wchodzącego w zakres rzeczowy realizowanego projektu pn.„Prace badawcze kluczem do opracowania nowej jakości usług w firmie P and Vwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. System będący przedmiotem zamówienia winien być istotnym elementem integrującym wszystkie kluczowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

WYMAGANIA OGÓLNE  DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTE ZOSTAŁY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 – OPIS PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

 

Wspólny słownik zamówień

Zgodnie nomenklaturą CPV na przedmiot zamówienia składają się:

Główny przedmiot:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmioty dodatkowe:

48600000-4  Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

72000000-5  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

80500000-9  Usługi szkoleniowe

72253200-5  Usługi w zakresie wsparcia systemu

5     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)

Termin realizacji zamówienia (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Miejsce realizacji umowy: ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

6     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień (wzór oświadczenia znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

Posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie: przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę i wdrożenie oprogramowania obejmującego sklep internetowy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto oraz udokumentować iż posiada personel, którego doświadczenie w realizacji projektów w branży IT/Ecommerce wynosi co najmniej 5 lat.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca przedstawi wykaz wykonanych prac oraz listę pracowników (wzór wykazu znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia zawierającej oświadczanie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz wykazu wykonanych prac i posiadanego personelu potwierdzającego posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia.

7        TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: bartlomiej.german@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 8.07.2019r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: bartlomiej.german@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

8        KRYTERIA OCENY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Lp. Kryteria Waga
1 Cena 100%

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

C= C min / C ofer. X 100 % (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium cena.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie, jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

9        OSOBA DO KONTAKTU

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Pan Bartłomiej German

bartlomiej.german@pandv.com.pl

Tel. 604 521 889

10    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 • Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2,
 • Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Wdrożenie sklepu internetowego wraz z panelem do zarządzania klientami”, W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną tytuł zamówienia winien znaleźć się w tytule maila,
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 • Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
  z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny oraz dokumentów na potwierdzenie doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia potwierdzających rodzaj oraz wartość wykonanych usług – np. referencji),
 • W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
  w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania w całości lub w części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 • Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. W przypadku istotnych zmian zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert,

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:

 • Jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami,
 • Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

11    WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

12    WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:

 • zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
 • zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
 • zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
 • wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu,
 • zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stopy podatku VAT,

13     INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt. 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające udzielane będą na warunkach wynikających z oferty wykonawcy.

14     OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY

– Załącznikiem do umowy z Wykonawcą będzie przygotowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy zakres oraz koszt poszczególnych prac,

– Płatności na podstawie faktur częściowych po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów prac.

15    ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 –  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Józefów, dnia 30 maja 2019 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

„P and V” spółka z o.o.

 1. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127B

05-420 Warszawa

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1 z dnia 20.05.2019

dotyczące wykonania części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa
we wrześniu 2019
Delta Tour Sp.zo.o.
1 ul. Bitwy Białostockiej 9 121.100,00 zł netto
15-102 Białystok
POLEXPO EXHIBITIONS

Piotr Karaim

2 ul. Słoneczna 26 41.900,00 zł netto
05-816 Michałowice
NAVI360 Sp.zo.o.
3 Sroczyn 14 43.940,00 zł netto
62-280 Kiszkowo

 

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu zostały wyłonione najkorzystniejsze oferty:

Dla zadania „organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa we wrześniu 2019” najkorzystniejsza jest oferta złożona przez  POLEXPO EXHIBITIONS Piotr Karaim,
ul. Słoneczna 26, 05-816 Michałowice

 

 

Józefów, 20.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2019

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand  zapraszamy do składania ofert na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów.

1     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

2     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej:

 1. COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW – Rosja – 3-6 września 2019

3     Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79950000-8 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

4     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1          Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2          Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

4.3          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4          Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5          Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6          Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

4.7          Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę

4.8          Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez Oferentów.

5     Wymagania zamawiającego

5.1          Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa we wrześniu 2019 r. w tym:

5.1.1          Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 32m2

 • Opracowanie planu zabudowy stoiska w oparciu o wytyczne zamawiającego. Uwzględnienie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i wprowadzenie poprawek w nieograniczonej ilości do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji plany zabudowy
 • Opracowanie indywidualnego projektu stoiska na podstawie zaakceptowanego planu zabudowy oraz przedstawienie go w formie graficznej wizualizacji do akceptacji zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia nieograniczonej ilości zmian i poprawek do stoiska, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić i wprowadzić do projektu, aż do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji projektu.
 • Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 32m2 zgodnie z zaakceptowanym projektem. Zabudowa z płyt MDF. W ramach zabudowy Wykonawca zapewni w szczególności: wieszaki (z kostką z płyty lub/i wzdłuż ścianek stoiska wieszaki bez kostki) zapewniające ekspozycję ok.200 sztuk sylwetek. Wykładzinę, ladę zamykaną z półką z logo, 3 stoliki, 9 krzeseł, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery
 • Montaż oraz demontaż zabudowy stoiska
 • Zapewnienie przyłącza elektrycznego (wykupienie u organizatora targów przyłącza elektrycznego o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu na stoisku oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z przyłączeniem i zużyciem energii elektrycznej) oraz rozprowadzenie okablowania po całym stoisku. Montaż gniazdek elektrycznych w miejscach wskazanych w projekcie stoiska.
 • Produkcja, montaż i oświetlenie logotypów oraz napisów 3D w ilości i wielkości zapewniającej odpowiednie oznakowanie stoiska widoczne z dużej odległości. Produkcja, montaż i oświetlenie dodatkowych grafik wewnątrz stoiska, np. plakaty na piankach PCV, wg indywidualnego projektu zamawiającego
 • Wykonanie i montaż panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki dopasowanego do zabudowy stoiska – zgodnie z wytycznymi i kolorystyką udostępnioną na stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html
 • Zapewnienie ekipy serwisowej składającej się z min. 1 osoby w czasie trwania targów, dyspozycyjnej na zgłoszenie zamawiającego w przypadku wystąpienia usterek na stoisku.

5.1.2          Usługa związana z podróżą służbową osób

 • zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa-Moskwa-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (terminy przylotu i wylotu do ustalenia z zamawiającym)

Informacje dodatkowe:

Bilety:

 • Klasa ekonomiczna – osoby dorosłe;
 • Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy i czasu podróży;
 • Cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę;
 • W dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z odpowiednimi danymi.
 • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety bezpośrednio na adres Zamawiającego
  P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów: osobiście lub odpowiednio wcześniej pocztą lub za pośrednictwem skrzynki mailowej na adres: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Stoisko targowe

 • Wysokość ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Materiał ścian i elementy konstrukcyjne: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Powierzchnia ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów – Podłoga: wykładzina w kolorze szarym
 • Materiały graficzne: Grafika wielkoformatowa na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Zaleca się zastosowanie tego samego panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki” na wszystkich imprezach targowych.
 • Wyposażenie: wg. wymogów określonych dla poszczególnych targów.
 • Przedstawiciel Wykonawcy przekaże osobiście stoisko targowe na dzień przed rozpoczęciem wyszczególnionej imprezy targowej oraz dokona odbioru stoiska po zakończeniu targów.
 • Wykonawca zapewni 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika.
 • Projekt stoiska musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny projektu i przedstawi uwagi w ciągu 2 dni od jego otrzymania.

6     TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019.

7     WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

8     Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia:

 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  (Załącznik nr 2 do zapytania);

9     Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 28 maja 2019r. do godziny 10.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert oraz ofert częściowych w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną:   karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

10  Kryteria oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

W przypadku otrzymania ofert z tą samą ceną za te same części zapytania ofertowego złożonych przez dwóch lub więcej Oferentów, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji.

W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

11  Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Karolina Pariaszewska-Dobosz

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

12  Sposób zapłaty i rozliczenia

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania:

30% wartości zamówienia z terminem płatności do końca lipca 2019 r.

30% wartości zamówienia przed datą imprezy targowej, której organizacji zamówienie dotyczy – do końca sierpnia 2019 r.

40% wartości zamówienia z terminem płatności do połowy września 2019 r.

13  Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
 2. b) Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

14  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 

 

Józefów, 18.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/04/2019

W związku z realizacją projektu pt: „Prace badawcze kluczem do opracowania nowej jakości usług w firmie P and Vwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Wdrożenie dedykowanego systemu ERP w firmie P and V Spółka z o. o.”

1     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.com.pl

Adres korespondencyjny:

ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów.

2     NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Wdrożenie dedykowanego systemu ERP w firmie P and V Spółka z o. o.”

3     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Podstawa prawna: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem wymogów dotyczących przejrzystości oraz zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w drodze stosowania zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –2020 wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów z 19 lipca 2017 r.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca / wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu.

Informacje wstępne

 • Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu o dokonanych zmianach i będą one wiążące dla stron.
 • Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Prace badawcze kluczem do opracowania nowej jakości usług w firmie P and V” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.
 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 • Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
 • Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny

 

4     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie  systemu informatycznego klasy ERP wchodzącego w zakres rzeczowy realizowanego projektu pn. „Prace badawcze kluczem do opracowania nowej jakości usług w firmie P and Vwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. System ERP będący przedmiotem zamówienia winien być istotnym elementem integrującym wszystkie kluczowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie.

WYMAGANIA OGÓLNE  dla Systemu ERP:

Przeznaczenie : system przeznaczony dla przedsiębiorstw z branży odzieżowej uwzględniający charakterystykę i parametry towarów odzieżowych oraz cykl życia produktu.

Architektura : jedna centralna baza danych umożliwiająca  dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Ograniczenia dostępu do danych zarządzane przez system uprawnień pracowniczych.  Posiada uniwersalne API do integracji z platformami e-commerce  umożliwiając  bezawaryjne  połączenie  sprzedaży stacjonarnej z internetową oraz sprzedaży B2B i B2C.

Funkcjonalność :  zintegrowane  rozwiązanie obsługujące wszystkie  obszary działalności przedsiębiorstwa  tj. zakupy, produkcję, magazyny, logistykę, sprzedaż B2B , sprzedaż detaliczną, obsługę  posprzedażową oraz procesy finansowo księgowe i kadrowo placowe. Obieg dokumentów do zarządzania centralą i siecią sprzedaży pozwalający na  realizowanie złożonych  procesów za pomocą prostych funkcji w systemie lub automatycznie w tle.  Środowisko pracy użytkowników nieskomplikowane, intuicyjne,  nie wymagające kwalifikacji wykraczających poza konkretne stanowisko pracy.

Technologia:

Wydajna, bezawaryjna i bezobsługowa relacyjna baza danych niewymagająca drogich rozwiązań sprzętowych. Otwarte interfejsy rozbudowy systemu dla działu  IT klienta.

Liczba użytkowników systemu :

 Produkcja – 3

Salony sprzedaży – 3

Zakupy/Handel – 15

Magazyn – 3

Finanse i Księgowość – 3

Kadry i Płace – 1

Informacje dodatkowe:

KLUCZOWE WYMAGANIA  FUNKCJONALNE:

Moduł handlowy :

Kartoteki towarów

 • Możliwość wielopoziomowej kategoryzacji towarów dla zaawansowanych potrzeb analitycznych  oraz  dla potrzeb nawigacji  na platformie e-commerce
 • Automatyka zakładania asortymentu wg przygotowanych rozmiarówek
 • Automatyka systematyki tworzenia symboliki na podstawie parametrów towarów Kolory/rozmiary/kolekcje
 • Automatyka nadawania kodów kreskowych
 • Automatyczne drukowanie etykiet handlowych
 • Możliwość drukowanie etykiet technologicznych np. wszywek dotyczących instrukcji prania
 • Definiowanie składów dla modułu produkcji
 • Możliwość podpięcia załączników  instrukcji certyfikatów lub zdjęć
 • Możliwość oznaczenia towaru „widoczny w e-commerce”

Kartoteki kontrahentów

 • Podział na klientów B2B i B2C
 • Ochrona danych osobowych klientów B2B wg zasad RODO
 • Załączniki (podpisane kontrakty)
 • Moduł CRM do zarządzania kontaktami z klientami
 • Umowy cenowe w walutach
 • Możliwość udostępniania warunków handlowych klienta B2B na platformie e-commerce (limity kredytowe, indywidualne cenniki, stan realizacji zamówień kontraktacyjnych

Magazyny i logistyka

 • Wielo-magazynowość , magazyny fizyczne i logiczne
 • Rozwiązanie mobilne dla magazynierów oparte o terminale danych z system Windows Mobile
 • Lokalizacje w magazynie

Sprzedaż B2B

 • Obsługa kontraktacji sezonów
 • Obsługa rezerwacji towarów z możliwością ingerencji użytkownika (uwolnienie rezerwacji)
 • Transakcje wielowalutowe
 • Kontrola limitów kredytowych
 • Obsługa sprzedaży TAX FREE
 • Możliwość obsługi kontaktów z kontrahentami
 • Moduł definiowania polityki cenowej i rabatowej z uwzględnieniem branży odzieżowej

Sprzedaż detaliczna

 • Jedno intuicyjne okno POS z dostępnymi funkcjami sprzedaży, obsługi klienta i raportów
 • Obsługa Klubu Stałego Klienta
 • Obsługa promocji detalicznych , np. kupon/kod promocyjny, drugi towar z rabatem, 2 w cenie 1
 • Obsługa kart upominkowych
 • Obsługa reklamacji
 • Obsługa wypożyczenia towarów
 • Transakcje wielowalutowe

Zakupy

 • Ewidencjonowanie zamówień do dostawców i wystawienia na tej podstawie faktur zakupu
 • Inteligentne planowanie zatowarowania i zakupów sezonowych w oparciu o statystyczne dane minionych okresów z uwzględnieniem kontynuacji i sezonowości kolekcji
 • Planowanie i realizacja oraz weryfikacja wywiązywania się dostawców z zawartych umów pod względem cen i terminowości
 • Możliwość sugerowania najlepszych dostawców z różnych perspektyw (odległość, cena, jakość, termin)
 • Zakupy wewnątrzwspólnotowe – zautomatyzowane generowanie faktur wewnętrznych na potrzeby rozliczenia podatku VAT

E-commerce

 • Możliwość pełnej integracji z dowolną platformą e-commerce
 • Pełna obsługa procesu (automatyzacja) realizacji zamówień ze zintegrowanej platformy
  e-commerce (rezerwacje, płatności, zwroty)
 • Obsługa listów przewozowych – Integracja z systemami kurierskimi
 • Otwartość dostępu do danych dla zewnętrznych systemów analitycznych

Produkcja

 • Składy wyrobów
 • Obsługa zleceń produkcyjnych w oparciu o kontraktację
 • Optymalizacja stanów magazynowych składników do produkcji w oparciu o umowy
  z dostawcami i bieżącą kontraktację
 • Produkcja z uwzględnieniem rozmiarówek
 • Uwzględnianie kosztów podwykonawców
 • Delegowanie produkcji do firm zewnętrznych
 • Weryfikacja jakości i terminowości zleceń produkcyjnych

Raporty/ Analizy

 • Raporty interaktywne dostosowane do  preferencji użytkownika
 • Możliwość filtrowania i agregowania na wielu parametrach towarów i kontrahentów
 • Hurtownia danych
 • Możliwość łatwego/automatycznego eksportu danych

Finanse i Księgowość

 • Moduł księgi głównej i księgi pomocnicze
 • Definiowanie typów operacji, dowodów i dzienników
 • Automatyczne zapisywanie do rejestru vat i rozrachunków
 • Elastyczny plan kont umożliwiający swobodne modelowanie układu kont dla produkcji
 • Elastyczne zapytania w raportowaniu okresów
 • Automatyzacja księgowań – schematy księgowe
 • Tworzenie sprawozdań finansowych wg potrzeb przedsiębiorstwa
 • Raportowanie wymagane przez UoR, w tym elektroniczne pliki danych wg wymogów MF
 • Raportowanie pomocnicze – raporty, zestawienia analityczne
 • Generowanie i wysyłka przelewów bankowych
 • Importy z banków wyciągów bankowych,
 • Powielanie powtarzalnych zapisów

Kadry i Płace

 • Kartoteka pracownicza – dla celów kadrowych i płacowych
 • Ewidencja i rozliczanie urlopów
 • Definiowanie wzorców wynagrodzeń dla grup pracowniczych
 • Definiowanie składników płacowych i sposobu rozliczeń
 • Naliczanie płac dla umów o prace i pozostałych w tym – zlecone, o dzieło, umowy zarządu i inne
 • Automatyczne tworzenie rozliczeń US, ZUS, GUS
 • Raporty i zestawienia pomocnicze w tym analityczne i podsumowujące z wynagrodzeń, obciążeń ZUS i podatkowe
 • Możliwość definiowania własnych zestawień w oparciu o dane kadrowo-płacowe
 • Eksport przelewów z wynagrodzeń
 • Zestawienie gotówki dla wypłat

Wspólny słownik zamówień

Zgodnie  nomenklaturą CPV na przedmiot zamówienia składają się:

Główny przedmiot:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Przedmioty dodatkowe:

48600000-4  Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

72000000-5  Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

80500000-9  Usługi szkoleniowe

72253200-5  Usługi w zakresie wsparcia systemu

5     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY)

Termin realizacji zamówienia (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

Miejsce realizacji umowy: ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

6     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień (wzór oświadczenia znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)

Posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu wykazania spełnienia powyższego warunku, Wykonawca musi dowieść, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie: przynajmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę i wdrożenie systemu klasy ERP o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 złotych brutto. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca przedstawi wykaz wykonanych prac (wzór wykazu znajduje się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierającej oświadczanie o posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz wykazu wykonanych prac potwierdzającego posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia.

7        TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT

Miejscem składania ofert jest:

ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: bartlomiej.german@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 26.04.2019 r.  do godziny 15.00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: bartlomiej.german@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

8        KRYTERIA OCENY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich wagi:

Lp. Kryteria Waga
1 Cena 100%

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

C= C min / C ofer. X 100 % (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych  w kryterium cena.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

9        OSOBA DO KONTAKTU

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Pan Bartłomiej German

bartlomiej.german@pandv.com.pl

Tel. 604 521 889

10    SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 • Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1,
 • Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Wdrożenie dedykowanego systemu ERP w firmie P and V Spółka z o. o.”, w przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną tytuł zamówienia winien znaleźć się w tytule maila,
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 • Ofertę zatrzymuje zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego
  z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny,
 • W przypadku, jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie
  w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz
  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania w całości lub w części bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 • Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie w Bazie konkurencyjności. W przypadku istotnych zmian zamawiający zobowiązuje się przedłużyć termin składania ofert,

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

11    WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę powiązanego
z zamawiającym osobowo  lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

12    WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:

 • zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
 • zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
 • zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
 • wydłużenia okresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu,
 • zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stopy podatku VAT,

13     INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt. 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające udzielane będą na warunkach wynikających z oferty wykonawcy.

14     OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY

– Załącznikiem do umowy z Wykonawcą będzie przygotowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający szczegółowy zakres oraz koszt poszczególnych prac,

– Płatności na podstawie faktur częściowych po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów prac.

15    ZAŁĄCZNIKI

– Załącznik nr 1 – Formularz oferty

– Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

Józefów, dnia 21 grudnia 2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

„P and V” spółka z o.o.

 1. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127B

05-420 Warszawa

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/12/2018 z dnia 11.12.2018

dotyczące wykonania części zadania polegającego na wykonaniu składu, przygotowaniu do druku oraz druku katalogów” w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa netto Termin wykonania Cpkt Dpkt TOTAL pkt
DYNAMO DRUK Jakub Krakowiak
1 ul. Milionowa 21 31 740,00 21 80 10 90
93-105 Łódź
MIKODRUK COMPUTER S.C. JACEK i SYLWIA MIKOŁAJCZYK
2 ul. Ptolemeusza 23 34 500,00 10 74 20 94
62-800 Kalisz
Warsztat Koloru Radosław Ślusarczyk
3 ul.Białowieska 3/5 m16 34 500,00 14 74 14 88
04-063 Warszawa
  Comernet Sp.zo.o.          
4 ul. Ceramiczna 24 33 450,00 10 76 20 96
  20-150 Lublin          

 

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu została wyłonionia najkorzystniejsza oferta:

 

Dla zadania „Wykonanie składu, przygotowania do druku oraz druku katalogów” najkorzystniejsza jest oferta złożona przez  Comernet Sp.zo.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin

 

 

Józefów, dnia 17 grudnia 2018 roku

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

„P and V” spółka z o.o.

 1. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127B

05-420 Warszawa

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1/11/2018 z dnia 30.11.2018

dotyczące wykonania części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa
25-28 lutego 2019
Organizacja wyjazdu na targi MODA Birmingham
17-19 lutego 2019
Stowarzyszenie Ad astra
1 Ul. Bociania 14, Jędrzychów 73.500,00 zł netto 107.500,00 zł netto
48-300 Nysa
POLEXPO EXHIBITIONS

Piotr Karaim

2 ul. Słoneczna 26 41.650,00 zł netto 71.000,00 zł netto
05-816 Michałowice

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu zostały wyłonione najkorzystniejsze oferty:

Dla zadania „Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa 25-28 lutego 2019” najkorzystniejsza jest oferta złożona przez  POLEXPO EXHIBITIONS Piotr Karaim,
ul. Słoneczna 26, 05-816 Michałowice

Dla zadania „Organizacja wyjazdu na targi MODA Birmingham 17-19 lutego 2019” konkurs ofert pozostawiamy bez rozstrzygnięcia, ponieważ oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/11/2018 z dnia 30.11.2018 przewyższają przewidziany przez firmę „P and V” Sp. z o.o. budżet na sfinansowanie tego zadania.

 

 

Józefów, 11.12.2018 r.

 

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand  zapraszamy do składania ofert na wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów.

1       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

„P and V” spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa,
NIP 5321559357, REGON 012801624;
Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

2       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów dwóch marek:

 1. l’ame de femme ( L’AF )
 2. Potis and Verso

3       Kod CPV/Nazwa kodu CPV

798100000-5 Usługi drukowania

798000000-2 Usługi drukowania i powiązane

4       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1         Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2         Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  http://potisandverso.com/pl/ oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

4.3         Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4         Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5         Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4.7         Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

5       Wymagania zamawiającego

5.1         Wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów L’AF WIOSNA–LATO 2019  w tym:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu L’AF

2) zapakowanie i dostarczenie firmowego katalogu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu

 1. a) Wydruk w formacie:

390 mm x 260 mm, po złożeniu 195 mm x 260 mm,

 1. b) Rodzaj papieru:

środek – Kreda błyszcz, 180 gram/m2, druk 4+4 CMYK

okładka – Kreda, 300 gram/m2, lakier dysp- mt, UV pkt, druk 4+4 CMYK

2) Informacje wydawnicze:

 1. a) Objętość: około 144 stron z okładką
 2. b) Nakład: 2000 sztuk
 3. c) Druk offsetowy

2) Pakowanie i dostarczenie gotowego nakładu katalogu zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego.

5.2         Wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów Potis & Verso WIOSNA-LATO 2019 w tym:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu Potis & Verso

2) zapakowanie i dostarczenie firmowego katalogu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu

 1. a) Wydruk w formacie:

         520 mm x 180 mm, po złożeniu 260 mm x 180 mm

         Klejenie po krótszym  boku,

 1. b) Rodzaj papieru:

środek – Kreda błyszcz, 180 gram/m2, druk 4+4 CMYK

okładka – Kreda, 300 gram/m2, lakier dysp- mt, UV pkt, druk 4+4 CMYK

2) Informacje wydawnicze:

 1. a) Objętość: około 70 stron z okładką
 2. b) Nakład: 2000 sztuk
 3. c) Druk offsetowy

2) Pakowanie i dostarczenie gotowego nakładu katalogu zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego.

6       TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do 31.01.2019r.

7       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 • Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8       Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania);
 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do zapytania);

9       Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 19 grudnia 2018r. do godziny 10.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną:  karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

10   Kryteria oceny

Oferty wykonawców, którzy spełniają kryteria udziału w postępowaniu, nie polegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz spełniają wszystkie inne kryteria wskazane w zapytaniu zostaną poddane ocenie ze względu na kryterium:

Cena netto w PLN – znaczenie 80%.

Termin realizacji – znaczenie 20%.

Zamawiający kryterium cena netto przypisuje maksymalną wartość punktową – 80 pkt, natomiast kryterium termin wykonania przypisuje maksymalną wartość punktową – 20 pkt. Termin realizacji rozumiany jest jako zadeklarowana liczba dni potrzebnych na wykonanie zamówienia liczona od dnia następnego po dniu podpisania umowy oraz otrzymania projektu od Zamawiącego między zamawiającym i wykonawcą.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów wybrana zostanie oferta najtańsza. Wartość punktowa kryterium cena netto będzie obliczana według poniższego wzoru:

Cpkt = (Cmin/Cr) x 80 pkt gdzie:

Cpkt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium – cena netto

Cmin – cena najtańszej złożonej oferty

Cr – cena badanej oferty.

Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość punktowa kryterium termin realizacji będzie obliczana według poniższego wzoru:

Dpkt = (Dmin/Dr) x 20 pkt gdzie:

Dpkt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium – termin realizacji

Dmin – liczba dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji

Dr – liczba dni z badanej oferty

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

11   Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Karolina Pariaszewska-Dobosz

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

12   Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
 1. b) Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

13   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Józefów, 30.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2018

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand  zapraszamy do składania ofert na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów.

1       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

2       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej:

 1. COLLECTION PREMIÈRE MOSCOW – Rosja – 25-28 lutego 2019
 2. MODA Birmingham – Wielka Brytania – 17-19 lutego 2019

3       Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79950000-8 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

4       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1          Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2          Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

4.3          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4          Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5          Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6          Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę

4.7          Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przez Oferentów.

5       Wymagania zamawiającego

5.1          Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa w lutym 2019 r. w tym:

5.1.1          Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 32m2

 • Opracowanie planu zabudowy stoiska w oparciu o wytyczne zamawiającego. Uwzględnienie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i wprowadzenie poprawek w nieograniczonej ilości do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji planu zabudowy
 • Opracowanie indywidualnego projektu stoiska na podstawie zaakceptowanego planu zabudowy oraz przedstawienie go w formie graficznej wizualizacji do akceptacji zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia nieograniczonej ilości zmian i poprawek do stoiska, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić i wprowadzić do projektu, aż do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji projektu.
 • Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 32m2 zgodnie z zaakceptowanym projektem. Zabudowa z płyt MDF. W ramach zabudowy Wykonawca zapewni w szczególności: wieszaki (z kostką z płyty lub/i wzdłuż ścianek stoiska wieszaki bez kostki) zapewniające ekspozycję ok.200 sztuk sylwetek. Wykładzinę, ladę zamykaną z półką z logo, 3 stoliki, 9 krzeseł, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery
 • Montaż oraz demontaż zabudowy stoiska
 • Zapewnienie przyłącza elektrycznego (wykupienie u organizatora targów przyłącza elektrycznego o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu na stoisku oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z przyłączeniem i zużyciem energii elektrycznej) oraz rozprowadzenie okablowania po całym stoisku. Montaż gniazdek elektrycznych w miejscach wskazanych w projekcie stoiska.
 • Produkcja, montaż i oświetlenie logotypów oraz napisów 3D w ilości i wielkości zapewniającej odpowiednie oznakowanie stoiska widoczne z dużej odległości. Produkcja, montaż i oświetlenie dodatkowych grafik wewnątrz stoiska, np. plakaty na piankach PCV, wg indywidualnego projektu zamawiającego
 • Wykonanie i montaż panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki dopasowanego do zabudowy stoiska – zgodnie z wytycznymi i kolorystyką udostępnioną na stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html

5.1.2           Usługa związana z podróżą służbową osób

 • zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa-Moskwa-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (terminy przylotu i wylotu do ustalenia z zamawiającym)

5.2          Organizacja wyjazdu na targi MODA Birmingham w lutym 2019 r. w tym:

5.2.1 Wynajęcie powierzchni wystawienniczej, wraz z wpisem do katalogu i opłatą rejestracyjną

 • Wynajem w imieniu Zamawiającego powierzchni wystawienniczej na targach MODA Woman & Accessories (Birmingham, Wielka Brytania luty 2019).

Stoisko o powierzchni 15-18m2 w hali o tematyce moda damska.

 • Zamówienie i uiszczenie w imieniu Zamawiającego opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za wpis do katalogu na rzecz organizatora targów

5.2.2      Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 15-18m2

 • Opracowanie planu zabudowy stoiska w oparciu o wytyczne zamawiającego. Uwzględnienie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag i wprowadzenie poprawek w nieograniczonej ilości do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji plany zabudowy
 • Opracowanie indywidualnego projektu stoiska na podstawie zaakceptowanego planu zabudowy oraz przedstawienie go w formie graficznej wizualizacji do akceptacji zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia nieograniczonej ilości zmian i poprawek do stoiska, a Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić i wprowadzić do projektu, aż do momentu uzyskania ostatecznej akceptacji projektu.
 • Wykonanie zabudowy stoiska o powierzchni 15-18m2 zgodni  e z zaakceptowanym projektem. Zabudowa z płyt MDF. W ramach zabudowy Wykonawca zapewni w szczególności: wieszaki (z kostką z płyty lub/i wzdłuż ścianki stoiska wieszaki bez kostki) zapewniające ekspozycję ok.100 sztuk sylwetek oraz jeden wieszak ruchomy. Wykładzinę, ladę zamykaną z półką z logo, 1 stolik okrągły, 4 krzesła, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery, manekin 2szt.,
 • Montaż oraz demontaż zabudowy stoiska
 • Zapewnienie przyłącza elektrycznego (wykupienie u organizatora targów przyłącza elektrycznego o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu na stoisku oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z przyłączeniem i zużyciem energii elektrycznej) oraz rozprowadzenie okablowania po całym stoisku. Montaż gniazdek elektrycznych w miejscach wskazanych w projekcie stoiska.
 • Produkcja, montaż i oświetlenie logotypów oraz napisów 3D w ilości i wielkości zapewniającej odpowiednie oznakowanie stoiska widoczne z dużej odległości. Produkcja, montaż i oświetlenie dodatkowych grafik wewnątrz stoiska, np. plakaty na piankach PCV, wg indywidualnego projektu zamawiającego
 • Wykonanie i montaż panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki dopasowanego do zabudowy stoiska – zgodnie z wytycznymi i kolorystyką udostępnioną na stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html

5.2.3           Usługa związana z podróżą służbową osób

 • zakup biletów lotniczych z ubezpieczeniem dla 2 osób na trasie Warszawa-Birmingham-Warszawa oraz transferem na trasie lotnisko– hotel– hala targowa – hotel – lotnisko. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (terminy przylotu i wylotu do ustalenia z zamawiającym)

Informacje dodatkowe:

Bilety:

 • Klasa ekonomiczna – osoby dorosłe;
 • Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy i czasu podróży;
 • Cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę;
 • W dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z odpowiednimi danymi.
 • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety bezpośrednio na adres Zamawiającego
  P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów: osobiście lub odpowiednio wcześniej pocztą lub za pośrednictwem skrzynki mailowej na adres: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Stoisko targowe

 • Wysokość ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Materiał ścian i elementy konstrukcyjne: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Powierzchnia ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów – Podłoga: wykładzina w kolorze szarym
 • Materiały graficzne: Grafika wielkoformatowa na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Zaleca się zastosowanie tego samego panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki” na wszystkich imprezach targowych.
 • Wyposażenie: wg. wymogów określonych dla poszczególnych targów.
 • Przedstawiciel Wykonawcy przekaże osobiście stoisko targowe na dzień przed rozpoczęciem wyszczególnionej imprezy targowej oraz dokona odbioru stoiska po zakończeniu targów.
 • Wykonawca zapewni 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika.
 • Projekt stoiska musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny projektu i przedstawi uwagi w ciągu 2 dni od jego otrzymania.

6       TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 18 marca 2019r.

7       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 • Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8       Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

9       Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 10 grudnia 2018r. do godziny 10.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert oraz ofert częściowych w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną:  karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail.

10    Kryteria oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

W przypadku otrzymania ofert z tą samą ceną  (+/- 2% różnicy) za te same części zapytania ofertowego złożonych przez dwóch lub więcej Oferentów, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji.

W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentem, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

11    Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Karolina Pariaszewska-Dobosz

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

12    Sposób zapłaty i rozliczenia

Sposób zapłaty I rozliczenia za realizację niniejszego przedmiotu postępowania:

30 % wartości zamówienia z terminem płatności do końca stycznia 2019 r.

30 % wartości zamówienia przed datą imprezy targowej, której organizacji zamówienie dotyczy – do końca lutego 2019 r.

40% wartości zamówienia z terminem płatności do końca marca 2019 r.

13    Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
 2. b) Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

14    WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Józefów, dnia 28 czerwca 2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

„P and V” spółka z o.o.

 1. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127B

05-420 Warszawa

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego nr 1 z dnia 07.06.2018

dotyczące wykonania części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa
we wrześniu 2018
Organizacja wyjazdu na targi KIEV FASHION
we wrześniu 2018
Perfekt Anna Rudzka
1 ul. Bitwy Białostockiej 9 46.500,00 zł netto 37.200,00 zł netto
15-102 Białystok
POLEXPO EXHIBITIONS

Piotr Karaim

2 ul. Słoneczna 26 35.450,00 zł netto 46.550,00 zł netto
05-816 Michałowice
Targi Brno PL Sp. z o.o.
3 Al. Najświętszej Maryi Panny 24 ———————- 21.365,00 zł netto
42-200 Częstochowa

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu zostały wyłonione najkorzystniejsze oferty:

Dla zadania „organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa we wrześniu 2018” najkorzystniejsza jest oferta złożona przez  POLEXPO EXHIBITIONS Piotr Karaim,
ul. Słoneczna 26, 05-816 Michałowice

Dla zadania „organizacja wyjazdu na targi KIEV FASHION we wrześniu 2018” najkorzystniejsza jest oferta złożona przez  Targi Brno PL Sp. z o.o., Al. Najświętszej Maryi Panny 24, 42-200 Częstochowa

Józefów, 07.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2018

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand  zapraszamy do składania ofert na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów.

1     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

Adres korespondencyjny:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

2     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej:

 1. CPM Moskwa – 4-7 września 2018
 2. KIEV FASHION – 5-7 września 2018

3     Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79950000-8 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

4     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1          Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2          Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

4.3          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4          Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5          Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6          Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

5     Wymagania zamawiającego

5.1          Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa we wrześniu 2018 r. w tym:

 • zabudowę stoiska o powierzchni 33m2 z płyt MDF wg indywidualnego projektu (montaż i demontaż stoiska). Wykonawca musi zapewnić w szczególności: wieszaki z kostką z płyty zapewniające ekspozycję ok.200 sztuk sylwetek. Wykładzinę, ladę zamykaną z półką z logo, 3 stoliki,
  9 krzeseł, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery, oświetlenie, grafiki wewnątrz stoiska, np. plakaty na piankach PCV, Element Marka Polskiej Gospodarki zgodny z wytycznymi PARP
 • podłączenie stoiska do prądu, jeśli opłata jest pobierana;
 • zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa-Moskwa-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (termin przylotu do Moskwy dwa dni przed targami, termin wylotu z Moskwy w dniu targów ostatnim wieczornym rejsem z Moskwy do Warszawy ok. godz. 20.00 – 21.00);

5.2          Organizacja wyjazdu na targi KIEV FASHION we wrześniu 2018 r. w tym:

 • rezerwacja miejsca targowego wraz z opłatą
 • wynajęcie i przygotowanie powierzchni wystawienniczej 20m2
 • zabudowę stoiska w systemie Octanorm wg indywidualnego projektu (montaż i demontaż stoiska). Wykonawca musi zapewnić w szczególności: wieszaki z kostką z płyty zapewniające ekspozycję ok.100 sztuk sylwetek, wykładzinę, ladę, 2-3 stoliki, ok. 9 krzeseł, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery, oświetlenie, grafiki wewnątrz stoiska, Element Marka Polskiej Gospodarki zgodny z wytycznymi PARP.
 • zakup biletów lotniczych dla 1 osoby na trasie Warszawa-Kijów-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (termin przylotu do Kijowa 1 dzień przed targami, termin wylotu z Kijowa w dniu targów wieczornym rejsem);

5.3    Wykonanie elementów dekoracji do stoiska firmowego uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

Wykonawca nabędzie oraz zainstaluje na miejscu wystawowym panel promocyjny „Marka Polskiej Gospodarki. Panel „Marka Polskiej Gospodarki” umieszczony na stoisku wystawowym wnioskodawcy służyć będzie promowaniu polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Panel promocyjny będzie niezbędnym elementem zabudowy stanowisk podczas imprez targowych.

Informacje dodatkowe:

Bilety:

 • Klasa ekonomiczna – osoby dorosłe;
 • Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy i czasu podróży;
 • Cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę;
 • W dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z odpowiednimi danymi.
 • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety bezpośrednio na adres Zamawiającego
  P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów: osobiście lub odpowiednio wcześniej pocztą.

Stoisko targowe

 • Wysokość ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Materiał ścian i elementy konstrukcyjne: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Powierzchnia ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów – Podłoga: wykładzina w kolorze szarym
 • Materiały graficzne: Grafika wielkoformatowa na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Zaleca się zastosowanie tego samego panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki” na wszystkich imprezach targowych.
 • Wyposażenie: wg. wymogów określonych dla poszczególnych targów.
 • Przedstawiciel Wykonawcy przekaże osobiście stoisko targowe na dzień przed rozpoczęciem wyszczególnionej imprezy targowej oraz dokona odbioru stoiska po zakończeniu targów.
 • Wykonawca zapewni 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika.
 • Projekt stoiska musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny projektu i przedstawi uwagi w ciągu 2 dni od jego otrzymania.

6     TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018.

7     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 • Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8     Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania);
 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  (Załącznik nr 3 do zapytania);

9     Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 26.06.2018r.  do godziny 15.00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną:   karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

10  Kryteria oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

11  Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Karolina Pariaszewska-Dobosz

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

12  Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
 2. b) Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

13  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Józefów, dnia 15 marca 2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

„P and V” spółka z o.o.

Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33

04-042 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Generała Sikorskiego 127B

05-420 Warszawa

Nazwa zadania:

Usługa szkoleniowa obejmująca umiędzynarodowienie zamawiającego na rynku perspektywicznym jakim jest rynek rosyjski

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

Lp. Nazwa i adrs wykonawcy Cena ofertowa netto Data złożenia oferty
B.I.R.S. Irina Sajnacka
1 Ul. Zimna 44 3 300,00 2018-02-28 godz.12:22
05-800 Pruszków
JARPOL ENTERPRISE Mieczysław Bąk
2 ul. Dominikańska 42 1 000,00 2018-03-12 godz.12:44
02-738 Warszawa
Adept Spółka Cywilna Ewa Kaszyńska i Michał Kaszyński
3 ul. Zacna 26 5 980,00 2018-03-13 godz.12:43
80-283 Gdańsk
CKSP Sp.zo.o.
4 Al..Solidarności 115/2 15 000,00 2018-03-13 godz.13:52
00-140 Warszawa
Scale2global Sp.zo.o.
5 ul. Wasilkowskiego 6 lok.63 4 490,00 2018-03-13 godz.13:54
02-776 Warszawa
GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko
6 ul. Żytnia 15A/2 6 890,00 2018-03-13 godz.14:21
01-014 Warszawa

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu została wyłoniona najkorzystniejsza oferta wykonawcy:

 

JARPOL ENTERPRISE Mieczysław Bąk

Dominikańska 42

02-738 Warszawa

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Usługa szkoleniowa obejmująca umiędzynarodowienie zamawiającego na rynku perspektywicznym jakim jest rynek rosyjski.

1     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Kard. Aleksandra Kakowskiego 14/33, 04-042 Warszawa, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

Adres korespondencyjny:

Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

2     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na zakupie Usługi szkoleniowej obejmującej umiędzynarodowienie zamawiającego na rynku perspektywicznym jakim jest rynek rosyjski.

 

3     Kod CPV/Nazwa kodu CPV

8050000-9 – Usługi szkoleniowe

4     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1          Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020z dnia 19 lipca 2017r.

4.2          Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/ oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

4.3          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4          Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5          Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4.7          Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

5     Wymagania zamawiającego

Zakupiona usługa szkoleniowa dotyczących umiędzynarodowienia firmy pod kątem rynku rosyjskiego powinna zawierać:

 • przygotowanie kadry do obsługi klienta zagranicznego,
 • stworzenie standardów obsługi klienta zagranicznego,
 • nabycie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania (rynek rosyjski),
 • metody skutecznego poszukiwania klienta zagranicznego,
 • identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi zagranicznemu,
 • unikanie błędów w pertraktacjach z klientem zagranicznym,
 • skuteczne techniki negocjacyjne w obsłudze klienta zagranicznego,
 • trening umiejętności w sytuacjach trudnych podczas obsługi klienta zagranicznego,
 • najczęściej popełniane błędy w kontaktach z partnerem zagranicznym.

Szkolenie ma się odbywać w siedzibie Zamawiającego(ul. Generała Sikorskiego 127B, 05-420 Józefów) oraz obejmować 2 pracowników firmy.

Wykonawca musi zapewnić niezbędny sprzęt w celu wykonania usługi.

6     TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 30kwietnia 2018.

7     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 • Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8     Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

9     Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 13.03.2018r.  do godziny 15.00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

10  Kryteria oceny

Oferty wykonawców, którzy spełniają kryteria udziału w postępowaniu, nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz spełniają wszystkie inne kryteria wskazane w zapytaniu zostaną poddane ocenie ze względu na kryterium: cena.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

11  Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Karolina Pariaszewska

karolina.pariaszewska@pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

12  Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.

b)Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

13  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1– Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Józefów, dnia 26 lutego 2018 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:
P and V spółka z o.o.
Generała Sikorskiego 127 B
05-420 Józefów

Nazwa zadania:

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny (rynek rosyjski)

Do upływu terminu składania ofert, otrzymano następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena ofertowa netto Termin wykonania
 

1

B.I.R.S. Irina Sajnacka

ul. Zimna 44

05-800 Pruszków

 

8 000,00 PLN

 

3 tygodnie

 

2

C&C Center Rakoczy i Partnerzy Sp.j.

ul. Sztabowa 89/5

53-312 Wrocław

 

7 800,00 PLN

 

4 tygodnie

 

3

GO GLOBAL GROUP

ul. Żytnia 15A/2

01-014 Warszawa

 

12 890,00 PLN

 

2 tygodnie

W wyniku dokonania oceny złożonych ofert zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w niniejszym postępowaniu została wyłoniona najkorzystniejsza oferta wykonawcy:

B.I.R.S. Irina Sajnacka, ul. Zimna 44, 05-800 Pruszków

Wynik oceny ofert:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Wartość punktowa
 

1

B.I.R.S. Irina Sajnacka

ul. Zimna 44

05-800 Pruszków

 

91 pkt

 

2

C&C Center Rakoczy i Partnerzy Sp.j.

ul. Sztabowa 89/5

53-312 Wrocław

 

90 pkt

 

3

GO GLOBAL GROUP

ul. Żytnia 15A/2

01-014 Warszawa

68 pkt

Józefów, 08.02.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand  zapraszamy do składania ofert na Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny (rynek rosyjski).

1       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

2       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny (rynek rosyjski)

3       Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

4       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1         Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2         Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/ oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

4.3         Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4         Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5         Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4.7         Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

5       Wymagania zamawiającego

Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek perspektywiczny (rynek rosyjski) Zakupiona strategia powinna zawierać:

 • Szczegółową analizę rynku branży modowej (wartość rynku, dynamika wzrostu, trendy konsumenckie, prognozy rozwoju)
 • Analiza obowiązujących norm prawnych regulujących szczegółowe warunki działalności Zamawiającego na rynkach docelowych oraz planowanych scenariuszy rozwiązań prawnych,
 • Identyfikacja konkurencji na poszczególnych rynkach wraz z podziałem na przybliżony udział firm w rynkach,
 • Kompleksowa analiza makrootoczenia na rynkach docelowych składająca się z analizy czynników oddziałujących na rynki docelowe oraz estymacji trendów,
 • Plan marketingowo-reklamowy uwzględniający proponowane działania w zakresie zwiększenia rozpoznawalności firmy Potis and Verso na rynku perspektywicznym.

6       TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2018.

7       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 • Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Posiadać doświadczenie, poparte odpowiednimi referencjami, w zakresie wykonywania usługi doradczej w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek perspektywiczny – rosyjski (mim 2 szt.),
 • Potwierdzić posiadanie wymaganego potencjału usługi doradczej w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza (np. poprzez zaświadczenia lub listy intencyjne wydane przez współpracowników lub przedstawiciela na terenie Rosji, lub potwierdzone posiadanie oddziału na terenie Rosji poprzez wpis w dokumencie rejestrowym.
 • Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8       Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w poshttp://potisandverso.com/wp-content/uploads/2018/02/załącznik-nr-3.docxtępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania);

9       Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: karolina.pariaszewska @pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 23.02.2018r.  do godziny 15.00.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: karolina.pariaszewska @pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

10   Kryteria oceny

Oferty wykonawców, którzy spełniają kryteria udziału w postępowaniu, nie polegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz spełniają wszystkie inne kryteria wskazane w zapytaniu zostaną poddane ocenie ze względu na kryterium:

Cena netto w PLN za przygotowanie strategii – znaczenie 80%.

Termin wykonania – znaczenie 20%.

Zamawiający kryterium cena netto przypisuje maksymalną wartość punktową – 80 pkt, natomiast kryterium termin wykonania przypisuje maksymalną wartość punktową – 20 pkt. Termin wykonania rozumiany jest jako zadeklarowana liczba dni potrzebnych na wykonanie strategii liczona od dnia następnego po dniu podpisania umowy między zamawiającym i wykonawcą.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów wybrana zostanie oferta najtańsza. Wartość punktowa kryterium cena netto będzie obliczana według poniższego wzoru:

Cpkt = (Cmin/Cr) x 80 pkt gdzie:

Cpkt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium – cena netto

Cmin – cena najtańszej złożonej oferty

Cr – cena badanej oferty.

Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartość punktowa kryterium termin wykonania będzie obliczana według poniższego wzoru:

Dpkt = (Dmin/Dr) x 20 pkt gdzie:

Dpkt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium – termin wykonania

Dmin – liczba dni z oferty z najkrótszym terminem wykonania

Dr – liczba dni z badanej oferty

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

11   Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Karolina Pariaszewska

karolina.pariaszewska @pandv.com.pl

Tel. 692 489 888

12   Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
 2. b) Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

13   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 formularz oferty
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Nierozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 1/12/2017 – brak ofert spełniających kryteria

Józefów, 18.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach ProgramuOperacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand zapraszamy do składania ofert na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów.

1     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

2     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej:

 1. CPM Moskwa – luty 2018
 2. KIEV FASHION – luty 2018
 3. USA Magic – luty 2018, udział w ramach narodowego stoiska informacyjnego

3     Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79950000-8 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

4     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1          Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2          Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

4.3          Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4          Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5          Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4.7          Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

5     Wymagania zamawiającego

5.1          Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa w lutym 2018 r. w tym:

 • rezerwacja miejsca targowego wraz z opłatą
 • wynajęcie i przygotowanie powierzchni wystawienniczej 40m2 wraz z wpisem do katalogu targowego i rejestracją,
 • zabudowę stoiska wg indywidualnego projektu (montaż i demontaż stoiska). Wykonawca musi zapewnić w szczególności: wieszaki z kostką z płyty o szerokości 150 cm w ilości 10 szt. oraz o szerokości 120 cm w ilości 6 sztuk. Wykładzinę, ladę 3 stoliki, 10 krzeseł, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery oświetlenie, grafiki wewnątrz stoiska, Element Marka Polskiej Gospodarki zgodny z wytycznymi PARP.
 • podłączenie stoiska do prądu, jeśli opłata jest pobierana;
 • zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa-Moskwa-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (termin przylotu do Moskwy dwa dni przed targami, termin wylotu z Moskwy w dniu targów ostatnim wieczornym rejsem z Moskwy do Warszawy ok. godz. 20.00 – 21.00);
 • reklamę w mediach targowych

5.2          Organizacja wyjazdu na targi KIEV FASHION w lutym 2018 r. w tym:

 • rezerwacja miejsca targowego wraz z opłatą
 • wynajęcie i przygotowanie powierzchni wystawienniczej 48m2 wraz z wpisem do katalogu targowego i rejestracją,
 • zabudowę stoiska wg indywidualnego projektu (montaż i demontaż stoiska). Wykonawca musi zapewnić w szczególności: wieszaki z kostką z płyty o szerokości 150 cm w ilości 10 szt. oraz o szerokości 120 cm w ilości 6 sztuk. Wykładzinę, ladę 3 stoliki, 10 krzeseł, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery oświetlenie, grafiki wewnątrz stoiska,Element Marka Polskiej Gospodarki zgodny z wytycznymi PARP.
 • podłączenie stoiska do prądu, jeśli opłata jest pobierana;
 • zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa-Kijów-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (termin przylotu do Kijowa 1 dzień przed targami, termin wylotu z Kijowaw dniu targów wieczornym rejsem );
 • reklamę w mediach targowych

5.3          Organizacja wyjazdu na targi USA Magic – luty 2018, udział w ramach narodowego stoiska informacyjnego  w tym:

 • rezerwacja miejsca targowego wraz z opłatą w ramach narodowego stoiska informacyjnego
 • wynajęcie i przygotowanie powierzchni wystawienniczej (wnioskodawca będzie występował na targach w ramach stoiska narodowego) wraz z wpisem do katalogu targowego i rejestracją,
 • zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa-Las Vegas-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (termin przylotu do Las Vegas dwa dni przed targami, termin wylotu z Las Vegas w dniu targów).

5.4          wykonanie elementów dekoracji do stoiska firmowego uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki.

Wykonawca nabędzie oraz zainstaluje na miejscu wystawowym panel promocyjny „Marka Polskiej Gospodarki. Panel „Marka Polskiej Gospodarki” umieszczony na stoisku wystawowym wnioskodawcy służyć będzie promowaniu polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym. Panel promocyjny będzie niezbędnym elementem zabudowy stanowisk podczas imprez targowych.

Informacje dodatkowe:

Bilety:

 • Klasa ekonomiczna; – 2 osoby dorosłe;
 • Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy i czasu podróży;
 • Cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę;
 • W dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, Zamawiający dostarczy listę uczestników z odpowiednimi danymi.
 • Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bilety bezpośrednio do siedziby Zamawiającego P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów: osobiście lub pocztą.

Stoisko targowe

 • Wysokość ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Materiał ścian i elementy konstrukcyjne: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów
 • Powierzchnia ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów – Podłoga: wykładzina w kolorze szarym
 • Materiały graficzne: Grafika wielkoformatowa na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.
 • Zaleca się zastosowanie tego samego panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki” na wszystkich imprezach targowych.
 • Wyposażenie: wg. wymogów określonych dla poszczególnych targów.
 • Przedstawiciel Wykonawcy przekaże osobiście stoisko targowe na dzień przed rozpoczęciem wyszczególnionej imprezy targowej oraz dokona odbioru stoiska po zakończeniu targów.
 • Wykonawca zapewni 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika.
 • Projekt stoiska musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny projektu i przedstawi uwagi w ciągu 2 dni od jego otrzymania.

6     TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2018.

7     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 • Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8     Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania);
 • podpisanego oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do zapytania);

9     Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: recepcja@pandv.com.pl@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 02.01.2018r.  do godziny 15.00 .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: recepcja@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

10  Kryteria oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

11  Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Lena Kuczyńska

recepcja@pandv.com.pl

Tel. 795 400 015

12  Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.

b)Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

13  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 formularz oferty
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 13 lipca 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Józefów, 13.07.2017 r.

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand zapraszamy do składania ofert na usługi organizacji wyjazdów i obsługi targów.

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

2 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części zadania polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdów i obsługi międzynarodowych targów branży modowej CPM Moskwa

3 Kod CPV/Nazwa kodu CPV

79950000-8 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

79930000-2 Specjalne usługi projektowe

4 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1    Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2    Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/ oraz portalu ogłoszeniowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

4.3    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4    Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5    Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4.7    Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

5 Wymagania zamawiającego

5.1    Organizacja wyjazdu na targi CPM Moskwa we wrześniu 2017 r. w tym:

• rezerwacja miejsca targowego wraz z opłatą

• wynajęcie i przygotowanie powierzchni wystawienniczej wraz z wpisem do katalogu targowego i rejestracją,

• zabudowę stoiska wg indywidualnego projektu (montaż i demontaż stoiska). Wykonawca musi zapewnić w szczególności: wieszaki z kostką z płyty o szerokości 150 cm w ilości 10 szt. oraz o szerokości 120 cm w ilości 6 sztuk. Wykładzinę, ladę 3 stoliki, 10 krzeseł, zaplecze (wieszak, kosz, drzwi pełne, półki 2 szt.), hokery oświetlenie, grafiki wewnątrz stoiska, Element Marka Polskiej Gospodarki zgodny z wytycznymi PARP.

• podłączenie stoiska do prądu, jeśli opłata jest pobierana;

• zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie Warszawa-Moskwa-Warszawa. Bilety uwzględniać będą bagaż główny i rejestrowany (termin przylotu do Moskwy dwa dni przed targami, termin wylotu z Moskwy w dniu targów ostatnim wieczornym rejsem z Moskwy do Warszawy ok. godz. 20.00 – 21.00);

• reklamę w mediach targowych

Informacje dodatkowe: Stoisko targowe

• Wysokość ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów

• Materiał ścian i elementy konstrukcyjne: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów

• Powierzchnia ścian: według standardowej/niestandardowej zabudowy oferowanej przez organizatora targów – Podłoga: wykładzina w kolorze szarym

• Materiały graficzne: Grafika wielkoformatowa na podstawie materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.

• Zaleca się zastosowanie tego samego panelu promocyjnego „Marka Polskiej Gospodarki” na wszystkich imprezach targowych.

• Wyposażenie: wg. wymogów określonych dla poszczególnych targów.

• Przedstawiciel Wykonawcy przekaże osobiście stoisko targowe na dzień przed rozpoczęciem  wyszczególnionej imprezy targowej oraz dokona odbioru stoiska po zakończeniu targów.

• Wykonawca zapewni 24-godzinną asystę telefoniczną pracownika.

• Projekt stoiska musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona oceny projektu i przedstawi uwagi w ciągu 2 dni od jego otrzymania.

6 TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017.

7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

• Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;

• Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;

• Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

• Nie podlegać wykluczeniu z postępowania. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

• podpisanego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania);

• podpisanego oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 3 do zapytania);

9 Termin i miejsce złożenia ofert Miejscem składania ofert jest: ul. ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów lub na adres e-mail: recepcja@pandv.com.pl@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 27.07.2017r.  do godziny 15.00 .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: recepcja@pandv.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

10 Kryteria oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

11 Osoba do kontaktu Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Arecepcja@pandv.com.plTel. 795 400 015

12 Sposób przygotowania oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.

b)Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

13 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

1. Załącznik nr 1 formularz oferty

2. Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Józefów, 23.06.2017

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

Przedmiot zamówienia

organizacja spotkania dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej w dniu 8 sierpnia 2017 roku w miejscu ul. Generała Sikorskiego 127 B Józefów

Kod CPV/Nazwa kodu CPV

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Zapytanie Ofertowe udzielane jest zgodne z zasadą konkurencyjności o której mowa w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.)„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.”

Przedmiotem zamówienia jest spotkanie dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej, które jest objęte wsparciem w ramach realizowanego przez firmę projektu „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych”. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Zamówienie obejmuje catering.

Wymagania zamawiającego

 1. Zapewnienie obsługi cateringowej w ilości odpowiadającej liczbie uczestników spotkania wraz z obsługą kelnerską w miejscu, w którym odbywać się będzie spotkanie:
 2. lunchu zasiadanego – menu zawierające: zupę, co najmniej 2 dania mięsne, minimum 1 danie wegetariańskie, 3 rodzaje surówek, 3 rodzaje sałatek, 2 rodzaje dodatków skrobiowych, pieczywo, deser oraz napoje: kawa, herbata, soki, woda;
 3. serwisu kawowego z poczęstunkiem dostępnym w trakcie całej misji i uzupełnianym w razie potrzeby; serwis będzie zawierał co najmniej: słodkie wypieki (co najmniej 3 rodzaje), świeże owoce sezonowe filetowane (ew. warzywa – co najmniej 3 rodzaje), napoje (świeżo mielona i parzona kawa, herbata – co najmniej 3 rodzaje, soki, woda, cytryna, mleko, cukier); Wykonawca zapewni co najmniej 7 stolików koktajlowych;
 4. butelkowanej wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) o jednostkowej pojemności
  0,2 l – 0,5 l na stołach uczestników konferencji (co najmniej 0,7 l na jedną osobę).

Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: anna.tokarska@pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 14.07.2017 do godziny 15.00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: anna.tokarska@pandv.com.pl

 

 1. Kryteria oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Anna Tokarska

anna.tokarska@pandv.com.pl

Tel. 516 058 944

Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.
 2. b) Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

Informacje dodatkowe

 1. a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załączniki:

 1. formularz oferty

Informujemy, iż w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 9 czerwca 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Józefów, 09.06.2017 r.

 

W związku z realizacją projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnychwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand  zapraszamy do składania ofert na wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów.

1       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

P and V spółka z o.o., ul. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów, NIP 5321559357, REGON 012801624; Tel. +48 22 272 38 00 email: recepcja@pandv.pl

2       Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów dwóch marek:

 1. Potis and Verso
 2. l’ame de femme

3       Kod CPV/Nazwa kodu CPV

798100000-5 Usługi drukowania

798000000-2 Usługi drukowania i powiązane

4       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1         Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r.

4.2         Treść zapytania ofertowego zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego:  https://potisandverso.com/pl/oraz

4.3         Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom do których było wystosowane zapytanie ofertowe i będą one wiążące dla stron, dodatkowo o wszystkich zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie o postępowaniu.

4.4         Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pt: „Wzrost konkurencyjności firmy P and V poprzez realizację działań promocyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych Przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych — Go to Brand.

4.5         Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.6         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4.7         Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

5       Wymagania zamawiającego

5.1         Wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów L’AF i  w tym:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu L’AF

2) zapakowanie i dostarczenie firmowego katalogu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu

 1. a) Wydruk w formacie:

odstawa 195 mm, wys. 260 mm,

 1. b) Rodzaj papieru:

środek – kreda matowa, 150 gram/m2, lakier dysp- mt, druk 4+4 CMYK

 1. c) Okładka:

kreda matowa, 300 gram/m2, lakier dysp- mt, UV pkt, druk 4+4 CMYK

 1. d) Objętość: 110 strony
 2. d) Nakład: 2000 sztuk
 3. e) Druk offsetowy

2) Pakowanie i dostarczenie gotowego nakładu katalogu zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego.

5.2         Wykonanie składu, przygotowania do druku, druku katalogów Potis & Versow tym:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu Potis & Verso

2) zapakowanie i dostarczenie firmowego katalogu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) przygotowanie i wydrukowanie katalogu

 1. a) Wydruk w formacie:

podstawa  210 mm, wys. 255 mm,

 1. b) Rodzaj papieru:

środek– kreda matowa, 150 gram/ m2, lakier dysp- mt, druk 4+4 CMYK

 1. c) Okładka:

kreda matowa, 300 gram/ m2, lakier dysp- mt

 1. d) Objętość: 68 stron
 2. d) Nakład: 2000 sztuk
 3. e) Druk offsetowy

2) Pakowanie i dostarczenie gotowego nakładu katalogu zgodnie z zamówieniem do siedziby Zamawiającego.

6       TERMIN REALIZACJI USŁUG

Termin realizacji usług (realizacji umowy): od dnia podpisania umowy do 28.07.2017r.

7       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:

 • Posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 • Dysponować potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia;
 • Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Nie podlegać wykluczeniu z postępowania.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

8       Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żądaprzedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów:

9       Termin i miejsce złożenia ofert

Miejscem składania ofert jest:

 1. Generała Sikorskiego 127 B, 05-420 Józefów

lub na adres e-mail: recepcja@pandv.com.pl @pandv.com.pl

Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2017.  do godziny 15.00 .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej. Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną: recepcja@pandv.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, celem udzielenia przez niego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, jeśli będzie to potrzebne do jej oceny.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e- mail.

10   Kryteria oceny

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Cenę należy podać w złotych i groszach polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz wszelkich kosztów jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia.

11   Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia jest Lena Kuczyńska

recepcja@pandv.com.pl

Tel. 795 400 015

12   Sposób przygotowania oferty

 1. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu.

b)Formularz oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

13   WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 1. Załącznik nr 1 formularz oferty
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Serwis potisandverso.com wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl